1 Chaitra-Shukla-Pratipada
[Samvastararambha]
Tuesday 13-04-2021 Vasanta Pooja
2 Vaishakha-Shukla-Poornima Wednusday 26-05-2021 Vasanta Pooja
3 Ashween-Shukla-Pratipada Thursday 26-09-2022 Navaratri Arambha Ghatasthapana
4 Ashween-Shukla-Navami Thursday 04-10-2022 Mahanavami Pallakki Utsava
5 Ashween-Shukla-Dashami Friday 05-10-2022 Vijayadashami, Dasara, Evening Vijayarathotsava
Shameepoojan
6 Ashween-Shukla-Chaturdashi Tuesday 08-10-2022 Navachandi Arambha & poornahuthi
7 Ashween-Shukla-Poornima Wednesday 09-10-2022 Maha Annasantarpane, Night- Vijayarathotsava
(A) At. 10-00 A.M. Auction Of Sarees etc.will be
auctioned by the temple trust, auction will be held in
the temple Chandrashala
8 Ashween-Vadya-Pratipada Thursday 10-10-2022 [B] Kaul Prasadam Evening, Pooja will start From 6-30 P.M.
9 Kartik-Shukla-Trayodashi Wednesday 17-11-2021 Dahikale Utsava.
10 Magha-Shukla-Navami Thursday 10-02-2022 Pratishtotsava Night Pallakki Utsava
11 Magha-Shukla- Trayodashi Monday 14-02-2022 Maharudrabhishek Arambha & Kalasha Pooja etc.
12 Magha-Shukla- Chaturdashi Tuesday 15-02-2022 Maharudrabhishek Samapti,
13 Magha-Shukla-Poornima Wednesday 16-02-2022 Night utsava
14 Magha-Vadya-Pratipada Thursday 17-02-2022 Kaul Prasadam Evening.